އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުން މިއަދު އިންޑިއާއަށް ކޯލްކުރުމަށް ޚާއްޞަ އަގެއް ހަމަޖައްސައިފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

އިންޑިއާގެ ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގެ ކޮއްލަމްގައި މިއަދު ހިނގައި ދިއަ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން، އެސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅުއްވާ އާއިލާ އާއިގާތްތިމާގެ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ގުޅުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިއަދު، 10 އޭޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 12:00އާއި ހަމައަށް އުރީދޫގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސްއިންޑިއާއަށް ޚާއްޞަ ރޭޓެއް ހަމަޖައްސަިފިއެވެ.

އެގޮތުން މިނެޓަކަށް 1.45ރރުފިޔާ ގެ ރޭޓުގައި ގުޅޭނެކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

މި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އެމަރޖެންސީ ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅުއްވުމަށް 919497960778+ 919497930863+ ނުވަތަ 914742512344+ އަށް ގުޅުއްވުމަށް އުރީދޫން އެދެއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މޫސާ ވަހީދު