ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އިއުލާން)

މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ޕްރެކްޓިސް ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

އިޢުލާން ނަންބަރު: 170-SA/I/2017/01

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ ސެމިސްޓަރގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ދަ ގްލޯބަލް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް (އިންސިފް / INCEIF) އާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ޕްރެކްޓިސް ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މަތީގައި ދެންނެވުނު ކޯހަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ. ފޯމު ލިބެން ހުންނާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި(www.ium.edu.mv) ވެބްސައިޓުންނެވެ. އަދި އިންސިފްގެ ((https://apply.inceif.org/online-application ވެބްސައިޓުން ވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ކޯހަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، 2017 ޖަނަވަރީ 13 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ކުރިން އޮންލައިންކޮށް އިންސިފް / INCIEF އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

10 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1438

08 ޖަނަވަރީ 2017

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަހުމަދު