ޓީޓައިމްސް އިންވެސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

ޓީޓައިމްސް އިންވެސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (2016/ 0199-C) ގެ ހިއްސާދާރުން އެކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އަޅުގަނޑާ, ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި ކުންފުންޏާމެދު އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ދަޢްވާއެއް އޮތް ފަރާތެއް ވާނަމަ, މިއަދުން ފެށިގެން 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ހުށަހެޅުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

އަޙްމަދު ނަސީމް
މ.ސޫރަޖު, ހަނދުވަރީހިނގުން / މާލެ
7735910

02/26/ 2017

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަހުމަދު