ބަންގްލަދޭޝްގަ ''މަރުވީއޭ" ބުނި ނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރާކަށް ނުވާނެ!

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

ބަންގްލަދޭޝްގައި މީހަކު "މަރުވީއޭ" ބުނި ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރަން ނުވާނެ ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ކަންކަން ވަރަށް ގާތުން ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބަންގްލަދޭޝްގައި މީހުން މެރުމަށްފަހު އެކަން ތަފާތު ގޮތްތަކަށް ބަދަލުކޮށް މަންޒަރު ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ޢާންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"މިއަދު މިއިވުނީ ދަރިވަރަކު މަރުވި ވާހަކަ. އެކަން ރާއްޖެއިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަންޖެހޭނެ. މަރުވި ސަބަބު ޕޯސްޓްމޯޓޮމް ހަދައިގެން ނަމަވެސް ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެން ނޫނީ ހަމަ އަވާމެންދުރެއްގައި ތިބެވުނީ ކަމަށްވުމަކީ ވަރަށް ގާތްކަމެއް."

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބަންގްލަދޭޝްގައި ދަރިވަރުންނަށްވެސް އަދި އާންމުންނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ. "ހަމައެކަނި ބްލީ ކުރުމެއް ނޫން. އެއަށްވުރެ މާނުބައި ކަންކަންވެސް ކުރޭ. މަޝްހޫރު މީހުންނާ ބޮޑަށް ދިމާކުރާނެ. ޢާންމު ގޮތެއްގައި ހަސަދަވެރިކަން ބޮޑުބައެއް އެމީހުންނަކީ." އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް