70% ރައްޔިތުން ރޯދަ ނުހިފާ ރަށެއް ރާއްޖޭގަ އެބައޮތް- ނަރަކައިގެ އަލިފާނަށް ބިރުވެތިވޭ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

70% ރައްޔިތުން ރޯދަ ނުހިފައި ކައްކާ ކައި ހަދާ ރަށެއް މި ސައްތައިން ސައްތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެބައޮތް ކަމަށާއި އެއީ ނަރަކައިގެ އަލިފާނަށް ބިރުވެތިވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި މިއަދުގެ އަޞްރުނަމާދަށްފަހު ދަރުސް ދެއްވަމުން ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވީ ދެކުނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން 70% ރައްޔިތުން ރޯދަ ނުހިފާކަމާއި ޢާންމު މަހެއް ފަދައިން ކައްކާ ކައިބޮއިހަދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަތުމުން ވަރަށް ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ސުވާލުކުރިން ތިއަ ދައްކަނީ ޕާޓޭންނޭ މިކިޔާ މީހުންގެ ވާހަކަތޯ ނޫނީ ހަމަ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަތޯ. އެމީހުން ބުނީ ހަމަ ހުރިހާ އުމުރެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރަށުގެ އާބާދީގެ 70 އިންސައްތައިގެ މީހުންގެ ވާހަކަކަމަށް އެދައްކަނީ. އަދި އެއީ މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިންސުރެ އެރަށުގައި އެކަން އޮންނަ ގޮތް ކަމަށް."

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވީ މާތް ﷲ އަށް މިފަދަ ބޮޑެތި އުރެދުންތައް އުރެދޭ މީހުން ނަރަކައިގެ ހޫނު އަލިފާނަށް ބިރުވެތިވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"ދުނިޔެ މަތީގައި މިގެންގުޅޭ އަލިފާނަކީ ނަރަކައިގެ އަލިފާނަށް ބަލައިފިނަމަ 70 އިންސައްތަ ފިނި ކުރެވިފައިވާ އަލިފާން. އެކަމަކުވެސް އަނބިމީހާ ކައްކާއިރު އުނދުންކައިރިއަށް ގޮސް ނިކަން އަލިފާނުގައި އިނގިލިކުރި ޖައްސާލަބަލަ. ދެން ވިސްނާލަބަލަ އެއިގެ 70 މިން އިތުރަށް ހޫނު ނަރަކައިގައި ތިމާގެ ހަށިގަނޑު އޮންނައިރު ކުރަންޖެހޭނެ އިހްސާސް."

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދުވަނީ ނަރަކައިގައި ހުރި ގަދަފަދަ އަޛާބާއި ސުވާރުގޭގައި ހުރި މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކުގެ ވާހަކަތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވަވައިފައެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

ޜީީ

1 yr 4 months ago

ކޮން ރަށެއްބާ

Ahmed

1 yr 4 months ago

No sheikh haadaha nuvisnaa
Thi vidhaalhuvaa rasheh miraajeakuneh vidhaalhuvi vaahakaeke

Heenuvey

1 yr 4 months ago

Hada gaboolu kurandathi vahakaekey

ހަސަނު

1 yr 4 months ago

ކޮންރަށެއްކަން ނުބުނެ ދައކާވާހަކަ އަކީ ދޮގުވާހަކަ ތިކަހަލަ ވާހަކަ ނުފަތުރާ

ޑަރޯގާ

1 yr 4 months ago

ކޮންރަށެއްކަން ބުނެދެވިފައި ނެތުމަކީ ޝޭޚުންނެއް ކަމަކު ދޮގު ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ކަމެއް,

ޑަންގިރި ކުޑާ

1 yr 4 months ago

ތިބުނާ ރަށުގެ ނަން ހާމަކުރުން މަނަލީބާ!!ނޫނީ ދީނީ ޟޭޙުން ބިރުގަންނަނީބާ!!

ޝިނާ

1 yr 4 months ago

އެއީ ކޮންރަށެއް

Vathanabey

1 yr 4 months ago

E ee kon rashehkanves bunelaadhin namathaa dhoa.

Hameed

1 yr 4 months ago

kon rasheh kan haama kollan ves nudhevunu dhoahthoa?

ޢަލީ

1 yr 4 months ago

އެއީ ކޮން ރަށެއްކަން ބުނެދީ....., އޭރުންތާ އެނގޭނީ އެބައިމީހުނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވައިތޯ ދުޢާ ކޮއްލަންވެސް....☹

މުހައްމަދު

1 yr 4 months ago

ކޮންރަށެއްބާ

Nazim

1 yr 4 months ago

Emeehun thauba vumah govaalan adhi sarukaarun emrrhun islaahu kuravvaa

ސަމާ

1 yr 4 months ago

އެއީ ކޮންރަށެއްތޯ

Faathun

1 yr 4 months ago

Thi varuge bodhu vaahakaeh vidhaakuvi iru erashehge nann nubunee thee hithaama kuran

ޢަބުދޯ

1 yr 4 months ago

ތިޔަބަޔަކާ ދޭތެރޭ ޢަވަހައް ފިޔަވަލު އަޅުއްވާ

Sajid

1 yr 4 months ago

Infidel own property islands

Adam Ali

1 yr 4 months ago

!! E ee konrashehthoa

މުޙައްމަދު

1 yr 4 months ago

ރާއްޖޭގައި ތިފަދަ ރަށެއް އޮވެދާނަކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ތިފަދަ ރަށެއް އޮންނަމަ މީގެކުރީން ވެސް މީހުން ތިވާހަކަ ނުދައްކާ ނުތިބިބޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ . ތިޔައީ ޙަޤީގަތެއްނަމަ ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭފަރާތް ތަކުން ތެދުވަންޖެހޭ ! ތިފަދަރައް ރަށުގައިވެސް އޮފީސްތަކާއި ވެރީންނާއި , މިސްކިތްތައް ހުންނާނެ. ތަންދޮރުދަންނަ ނީހުން ވެސް އުޅޭނެ. އެމީހުން އަންގަންވީފަރާތައް ނައަންގާ ތިބޭނެކަމަކައް ނުބެލެވޭ.

އަބްދުއްލަތީފް