މީޑިއާ ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

މީޑިއާ ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
އެވަރ ލާސްޓް
ހއ. އިހަވަންދޫ

ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: C-0086/2015

25 އޭޕްރީލް 2017 ގައި ބޭއްވި، މި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އާއްމު ޖަލްސާގައި މި ކުންފުނި އުވާލުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 76 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ލިކުއިޑޭޓަރެއް ކަމުގައި ހއ އިހަވަންދޫ މޫންލައިޓް ހަސަން ސާމިރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ވީމާ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ވާނަމަ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހއ. އިހަވަންދޫ މޫންލައިޓް ހަސަން ސާމިރު (ފޯނު ނަންބަރ :7753636) ގުޅުއްވައި އެކަން ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.


ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު