ފަޅައި ގުނަވަންތައް ނަގާފައިވާ 700 ކުދިންގެ ހަށިގަނޑުފެނުން- ކަންބޮޑުވާ އެކަކު ނެތީތަ؟

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

ދާދިފަހުން ފޭސް ބުކްގައި ބައަކު ޢާންމުކުރި ފޮޓޯތަކަކީ ގުނަވަންތައް ނަގާފައިވާ 700 ކުދިންގެ ފޮޓޯއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެކި އުމުރުގެ ކުދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މެލޭސިޔާ- ތައިލަންޑް ބޯޑަރުން ފެނުނު މި ކުދިންތަކުގެ ހަށިތަކުގައި ހަށިތައް ފެޅިކަމުގެ ފާހަގަތައް ވެސް ހުއްޓެވެ. އަދި ބައެއް ކުދިން ވަނީ ފޮށިގަނޑުތަކުގައި ބަނދުވެސް ކޮށްފައެވެ.

ހާމަވެފައިވާ ގޮތުން މެލޭސިޔާގައި ތިބެގެން ކުއްޖަކު ގަތުމަށް ޕްރީއޯޑަރުކުރުމުގެ އަގެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހެނީ އެންމެ 6.600 އާއި 11،000 ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މެލޭސިޔާ ރިންގިޓްއެވެ.

މިކަމުގެ ޚަބަރުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުގައި ޢާންމުވެގެން ދިއަ ނަމަވެސް ރަސްމީ އެއްވެސް މީޑިއާއަކުން އެއްވެސް ބަހެއް ބުނިކަމެއް އަދި އެނގިފައެއް ނެތެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް