ޤަތަރު އުރީދޫ ގްރޫޕުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކްއާޓަރގެ ފައިދާ ދަށަށް ހިނގައްޖެ

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

ޤަތަރު އުރީދޫ ގްރޫޕުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކްއާޓަރގެ ފައިދާ ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

އުރީދޫ އިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ޤަތަރުގެ އުރީދޫ ގްރޫޕްގެ ފައިދާ މި އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓަރގައި ވަނީ 12 އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ. އަދި އެ ކުންފުންޏަށް ދެ ވަނަ ކުއާޓަރގައި ލިބިފައިވަނީ 136.79 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާ އެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓަރގައި 155.46 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ލިބުނެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނެފައިވަނީ ފައިދާ ދަށްވީ އެކުންފުނީގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިން ލިބޭ ފައިދާ މާރު ކުރާއިރު ބޮޑު ބައެއް ގެއްލޭތީ (ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ލޮސް) ކަމަށެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި އިރާގުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ފައިދާ ދަށްވިނަމަވެސް ދެވަނަ ކްއާޓަރގައި 2.19 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރި ކޮށްފައިވާ އިރު، ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ކޮށްފައިވަނީ 2.14 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މުހައްމަދު އަފްރާޙް