ގޮއިލްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

ގޮއިލްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަޑާއި ހަވާލުކޮށްފައި ވާތީ, ގޮއިލްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ވާނަމަ, މިއަދުންފެށިގެން 3 ދުވަސް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑާއި ގުޅުއްވައިގެން ހަމަޖެއްސެވުމަށް އެދެމެވެ.

02 އޯގަސްޓް 2017 މ.

މުހައްމަދު ޝުކުރީ ހުސައިން
7995993

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު