މެޗް ތްރީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

މާލޭ / ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ (ނަންބަރު: C-0625/2010) މާސާ މެޗް ތްރީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމަށް ބޭނުންވާތީ މިކުންފުންޏާއި މެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ ދައުވާއެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޮތްނަމަ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ މޮބައިލް ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

9770000

07 އޮގަސްޓް 2017

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު