ވީނަސް އިންވެސްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މިކުންފުނި އުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 11 ސިކުންތު

ވީނަސް އިންވެސްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C-1078/2016 މިކުންފުނި އުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ،ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއްވާނަމަ 25 އޯގަސްޓް 2017 ގެ ކުރިން 7906182 މި ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މޫސާ ވަހީދު