އައި.އެމް.އެޗް. ޓްރޭޑިންގސް އެލް.އެލް.ޕީ (ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު)

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

އައި.އެމް.އެޗް. ޓްރޭޑިންގސް އަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހި މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއެވެ.

1- 4 ސޭލްސްމަނުން. މުސާރަ ‍ ‍‍-/ 7000 ރ
2- 5 މަސައްކަތުމީހުން. މުސާރަ ‍ ‍-/ 5000 ރ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާތަކުގައި މުސާރައިގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސް އަދި ނުކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު -/30ރ ގެ މަގުން ސައިލާރި ލިބޭނެއެވެ.

ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އައި.އެމް.އެޗް. ޓްރޭޑިންގސް އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. މޮބައިލް ނަންބަރު: 7958550

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު