ވީޑިއޯ: ކީރިތި ޤްރްއާނަށް އިހާނެތިކޮށްހިތި މީހަކު ވަގުތުން 8 އަތްލީ ބޮޑު ކަކުންޏަކަށް- ސުބްހާނަﷲ!

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ކީރިތި ޤްރްއާނުގެ މުޞްހަފެއް ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބަނގުރާ ފުޅިއެކެވެ. އޭނާގެ ފައިންޖެހި ފުޅި ވެއްޓި މުޞްހަފަށް އެޅެއެވެ. އެވަގުތު ކަންބޮޑުވެ މުޞްހަފާއި އެތަން ސާފުކުރަންވެސް މަސައްކަތްކުރެއެވެ.

އެމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ތަޅުންގަނޑުމަތީގައި މުޞްހަފުގެ ގަނޑުތައް ކާއްތައެވެ. އެކުރިކަންކަން ކޮށްފައި ފައިވާން ބައިންދަނީ މުޞްހަފްގައެވެ.

ތަންކޮޅަކަށް ނުދެވެނީސް އޭނާ ބަދަލުވެގެންދަނީ 8 ފައިލީ ބޮޑު ސިންގާ ސޫތްޕަކަށެވެ. ބޮޑު ފޮށިގަނޑެއްލީ ކަކުންޏެއް ޒާތުގެ އެއްޗަކަށެވެ.

އޭނާއަކީ މުސްލިމެއް ނަމަވެސް ބަގުރާ ބޯ މީހަކަށް ވެދާނެއެވެ. އަދި އެއިރު އޭނާ ހުރީ މަސްތުގެހާލުގައި ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ހަމަހޭގައި ހުރިނަމަ އެކަން އެގޮތަކަށް ނުކުރާނެއެވެ.

ވީޑިއޯއަކީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ކުޅެފައިވާ ވީޑިއޯއެކެވެ. ބޭނުމަކީ މީސްތަކުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ. ހަޤީޤީ މިފަދަ ހާދިސާތައް ޢާންމުކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އިތުރުވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ ބައްލަވާލައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް