ސިއްތި ސަމަދު އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިއުލާން)

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ (ނަންބަރު: 2014 / 0575-C ) ސިއްތި ސަމަދު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމަށް ބޭނުންވާތީ މި ކުންފުންޏާއި މެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ ދައުވާއެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޮތްނަމަ 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ މޮބައިލް ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މޮބައިލް: 9770000

13 ފެބްރުއަރީ 2018

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު