ޙަލީމާ އާދަމް ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އިޝާ ނަމާދަށްފަހު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

ދޫނިގެ / ތ.ވޭމަންޑޫ ޙަލީމާ އާދަމް (75އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އިޝާ ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ،

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު