ފާޠިމަދު އަފްޝީންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

އަތިރީއާގެ/ ސ.ހިތަދޫ ފާޠިމަދު އަފްޝީން (29 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ،

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު