ކުދަލަފަރި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް)

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

Ref No: AA-001/2018
Date:22 April 2018

ކުދަލަފަރި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ- 2016/1094-ސީ) ގެ ހިއްސާދާރުން ގެ އާންމު ޖަލްސާއިންވަނީ، މި ކުންފުނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އުވާލުމަށް ނިންމައިފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި ކުންފުނި އުވާލުމާ ގުލިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ އަޅުގަނޑު "އަލީ އަސްލަހް" އާއި ހަވާލުކޮއްފައެވެ.

ވީމާ، ކުދަލަފަރި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ދަރަންޏެއްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 24 މޭ 2018މ. ކުރިން 7990644 ފޯނަަށް ގުލުއްވައި މައުލޫމާތު ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މި މުއްދަތުގެ ރެތޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، ބެލެވޭނީ ދަރަންޏެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ!


ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު