ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު އިޞްލާޙްކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު އިޞްލާޙްކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އެޕާޓީން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ތިންކް ޓޭންކް، ނުވަތަ ވިސްނައި ދިރާސާކޮށް ފަންނީ ލަފާދޭ ޓީމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ގެންދަނީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިފަހަރުގެ ކޮންގްރެސްގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ އަސާސީ ޤަވާއިދު އިޞްލާޙްކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ޒަމާނީ ބަދަލުތައް ގެނައުމެވެ.
ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް