އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މަނިކު ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

ސ.މަރަދޫ / ސްޓްރޯބެރީގެ އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މަނިކު (84 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ،

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު