މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ސްޕައިސީ ޕެޕަރ ޗިކަން

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

މިއީ ކުޅިކޮށް ކޭން ބައްލަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަ ކެއުމެކެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:
• 1 ސައިސަމުސާ ހަކުރު
• ½ 1 ސައިސަމުސާ ތެޅި މިރުސް
• 2 ސައިސަމުސާ ވިނެގާރ
• 3 ސައިސަމުސާ ސޯޔާ ސޯސް
• ½ 1 ސައިސަމުސާ ރެޑް ޕެޕަރ އޮއިލް (ނުލިބިއްޖެނަމަ އާދައިގެ ތެޔޮވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)
• 5 ސައިސަމުސާ ފެން
• 2 ސައިސަމުސާ އޮއިސްޓަރ ސޯސް
• ކޮށާފައިހުރި 2 ރެޑް ޕެޕަރ (ރަތް ކުލައިގެ ތޮޅި މިރުސް)
• ކޮށާފައިހުރި 2 ގްރީން ޕެޕަރ (ފެހި ކުލައިގެ ތެޅި މިރުސް) – ކޮށާލާފައި
• ކޮށާފައިހުރި 2 ގިތެޔޮ މިރުސް
• ކޮށާލާފައި ހުރި ބޯންލެސް ޗިކަން (ކަށިނެތް ކުކުޅު)
• ލޮނު
• އަސޭމިރުސް
• ޒުވާރި ފުށް
• ސެސަމީ ސީޑްސް (ބޭނުންނަމަ)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

• އެންމެ ފުރަތަމަ (ސޯސްގަނޑު ތައްޔާރު ކުރުމަށް) ހަކުރު، ތެޅި މިރުސް، ވިނެގާރ، ސޯޔާ ސޯސް، ތެޔޮ، ފެން، އޮއިސްޓަރ ސޯސް، ކޮށާލާފަައި ހުރި ރެޑް ޕެޕަރ އާއި ގްރީން ޕެޕަރ އަދި ގިތެޔޮ މިރުސް ތައްޓަކަށް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ.
• ދެން އެހެން ތައްޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރޭ އެއްގައި، ކޮށާލާފައި ހުރި ކުކުޅުކޮޅު އަތުރާލުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް ލޮނާއި، އަސޭމިރުސް އަދި ޒުވާރި ފުށް އަޅާލާށެވެ. ކުކުޅުކޮޅުގެ ދެ ފުށުގައިވެސް މިތަކެތި ހާކަންވާނެއެވެ.
• އެއަށްފަހު ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއް ތަވާޔަކަށް އެޅުމަށްފަހު، ކުކުޅުކޮޅު ރަނގަޅަށް ރޯފިލަންދެން ފިހެލާށެވެ.
• ރަނގަޅަށް ކުކުޅުކޮޅު ރޯފިލުމުން އޭގެމައްޗަށް ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ސޯސްގަނޑު އަޅާލާށެވެ.
• ރަނގަޅަށް ސޯސްގަނޑުވެސް ތައްޔާރުވުމުން ތަވާމަތިން ނަގާށެވެ. ބޭނުންނަމަ ތައްޔާކުރި ސްޕައިސީ ޕެޕަރ ޗިކަން ގެ މައްޗަށް ސެސަމީ ސީޑްކޮޅެއް ވެސް އެޅިދާނެއެވެ.

ސްޕައިސީ ޕެޕަރ ޗިކަން އަކީ ރޮށި ނުވަތަ ބަތާއިއެކު ކޭންބެއްލެވޭނެ، މީރު ސައިޑް ޑިޝް އެކެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މަރިޔަމް ވަހީދާ