ޢާއިޝަތު ޢިބްރާހީމް (ޢާއިޝަތު ދިޔެ) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިރޭ 20:30 ގައި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

މިދިލިމާާގެ / ގއ.ކޮލަމާފުށި ޢާއިޝަތު ޢިބްރާހީމް (ޢާއިޝަތު ދިޔެ 80 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިރޭ 20:30 ގައި އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު