އާދަމް ސައީދު ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އިޝާ ނަމާދަށްފަހު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

މޫދުވިނަ/ ސ.ހިތަދޫ. އާދަމް ސައީދު (64 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އިޝާ ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުލް އަމާން / ސ.ފޭދޫ ގައި އޮންނާނެއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު