ލޯބިވާނަމަ ފިރިމީހާ އުޅޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާނެ ‍- ލޯބިވާ ފިރިއަކު ނަމަ ރީތިކޮށް ޖަވާބުވެސް ދޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

"ލޯބިވާނަމަ ތިއަ ހުރިހާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތުވެސް ސާފުކުރާނެ. އަދި ރީތިކޮށް ޖަވާބުވެސް ދޭނެ. ފިރި މީހާ ވިޔަސް ގޯސް މަގަކުން ދާނަމަ ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަކީ އަނބިމީހާގެ ޒިންމާއެއް." ކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. އިޔާޟް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ފިރިމީހާ އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ބެލުމަކީ އަނބިމީހާ ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމެއްތޯ؟ އަދި ކުރާ ކަމެއް، ދިއަތަނެއް އަހައިލީމަ އަނބިމީހާ އާ ދިމާއަށް ވަރަށް ހަޑިހުތުރުބަހުން އެއްޗެތި ކިޔައި އެހެން ނުކިޔާށޭ ބުނީމަ ބުނަނީ މިއީ ފިރިމީހޭ ވިއްޔާ ކިޔޭނެއޭ. މިފަދަ ފިރިއަކާއެކީ އުޅުންތޯ ރަނގަޅީ؟" މީހަކު ކޮށްފައިވާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

Mariyam saadhaa

3 months, 1 week ago

Anbimeehaadhekeloabi vaanama anbimeehaa faleehathen nukuraane adulaen nuhadhaane anbimeehaa ah ithubaarukuraane

އަބްދުއްލަތީފް