ހަނގުރާމަވެރި ކާފަރުންނަށާއި ޤިޞާޞް ހިފަން ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ގުނަވަނެއް ހަދިޔާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

"މަރުވުމުގެ ކުރިން އެމީހެއްގެ ގުނަވަންތައް އެމީހަކު މަރުވީމަ ޑޮނޭޓްކުރަން (ހަދިޔާކުރަން) ވަސިއްޔަތް ކުރުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟"

ޖަވާބު:
3 ޝަރުޠަކާއެކު ގުނަވަން ހަދިޔާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

1- ހަދިޔާ ކުރެވޭ ގުނަވަނަކީ ނަސަބު އޮޅިގެން ދިއުމަށް ބާރުލިބޭ ފަދަ ގުނަވަނަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

2- ހަދިޔާކުރާ މީހާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ހަދިޔާކުރުން.

3- ގުނަވަން ހަދިޔާކުރެވޭ މީހާއަކީ އެމީހެއްގެ ލޭ ހުއްދަވެގެންވާ ފަދަ މީހަކަށް ނުވުން. މިސާލަކަށް ހަނގުރާމަވެރި ކާފަރުންނަށާއި ޤިޞާޞް ހިފަން ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ގުނަވަނެއް ހަދިޔާއެއް ނުކުރެވޭނެ.

ކާފަރުންގެ ގުނަވަން މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަވާނެއެވެ.

- ޖަވާބު ދެއްވީ ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް