ލަންކާގަ 2 ދުވަސްފަހުން ރޯދަ ހިފަން ފެށުމުން ގެއްލޭ 2 ރޯދަ ޤަޟާކުރަންޖެހޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ރަމަޟާން މަސް ފެށުނުއިރު ލަންކާގައި ހުރުމުން ރޯދަ ހިފަން ފެށުނީ ރާއްޖެއަށްވުރެ 2 ދުވަސް ފަހުން ކަމަށްވެފައި މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުރުމުން ގެއްލޭ 2 ރޯދަ، ޢީދުކުރުމަށްފަހު ޤަޟާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

"ރަމަޟާން މަހު ލަންކާގަ ރޯދަ ހިފަން ފެށީ ރާއްޖެއަށްވުރެ 2 ދުވަސް ފަހުން. މިވަގުތު ރާއްޖޭގަ. އެހެންކަމުން ހިފޭނީ 28 ރޯދަ. މިޙާލަތުގަ އިތުރު ރޯދައެއް ހިފަންޖެހޭނެތޯ؟"

ޖަވާބު:

"ރާއްޖޭގެ މީހުންނާއިއެކު ޢީދުކޮށްފަ ފަހުން 2 ރޯދަ ޤަޟާ ކުރާނީ."

- ޖަވާބު ދެއްވީ ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް