ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގަ ދަށު ދަރަޖައިގެ ފޮޓޯތައް އިތުރުވަނީ އެކަން ކުރުވާތީ

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުގައި ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެ އާއިމެދު އަޚްލާޤީ ގޮތުން ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ފޮޓޯތައް ޢާންމުވަމުންދަނީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރުވާތީކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނޫހަކުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ އެފަދަ ފޮޓޯޯތައް އިތުރުވަނީ ރާއްޖެ އާއި ބައެއް ރިޒޯޓްތައް މަޝްހޫރު ކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އެދާއިރާއިން މަޝްހޫރު މީހުންނަށް ދައުވަތުދީގެން އެފަދަ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ނަގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޢާންމުކުރަމުން ގެންދާތީ ކަމަށެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެއާއިމެދު ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ޢާންމުކުރާ ޚަރަބަރުތަކުގެ 80 އިންސައްތަ ޚަބަރަކީ އެފަދަ ތަރިންނާއި ތަރިންގެ ފޮޓޯ އާއި ބެހޭ ޚަބަރުތައްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެޚަބަރުތަކަށް ބެލުމުން ކްލަބް ނޭޗަރ ރާއްޖެއިން ފޮނުވައިލެވުނުކަން ޤަބޫލު ނުކުރެވޭއިރު ހާމަވެގެންދަނީ އިތުރު ކްލަބް ނޭޗަރ ރިޒޯޓްތައް ހިންގާކަން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް