އަހަރެން ޖިންނިއަކާ ލޯބިވެގެން އުޅޭތާ 6 މަސް - ޖިންސީ ގުޅުންވެސް ހިންގަން - ބޭނުމީ ކައިވެނިކޮށް ދަރިއަކު ހޯދަން!: ރިއަމް

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

އެމެތިސްޓް ރިއަމް ބުނަނީ އޭނާ ޖިންނިއަކާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ މިހާރު 6 މަސް ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށާއި ޖިންސީ ގުޅުން ވެސް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ބޭނުންވަނީ ކައިވެނިކުރުމަށާއި ދަރިއަކުވެސް ހޯދަން ކަމަށެވެ.އޭނާ ބުނާ ގޮތުން އޭނާ އާއި ޖިންނި އާއި ބައްދަލުވީ އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި ހިނގާލަން ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގަސްތަކެއް ތެރެއިންނެވެ. ހަމަ ފެނުމާއިއެކު ވަނީ ލޯބިވެވިފައި ކަމަށެވެ.

"އަހަރެން ފުރީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް އަންނަން. އެފްލައިޓުން ޖިންނިވެސް އައި. ފްލައިޓުގެ ފާޚާނާގައި ފުރަތަމަ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގީ."އޭނާ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދަރިއަކު ވިހިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާ ވާނީ ޖިންނިއަކަށް ކަމެއް ނުވަތަ އިންސާނަކަށް ކަމެއް ބުނަން މުއެނގޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެއެވެ. "ދެން ކޮންމެ ގޮތެއްވިއަސް އަހަރެން ބޭނުމީ ކައިވެނިވެސް ކުރަން. ދަރިއަކުވެސް ހޯދަން."

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް