ސައުދީ ވެރިކަމަށް ފާޑުކިޔާ އަންހެނަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 14 ސިކުންތު

ސައުދީ ވެރިކަމަށް ފާޑުކިޔާ އަންހެނަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި ކަމަށްބުނެ ޚަބަރުފަތުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ސައުދިއަރަިޔާއިން ރަސްމީކޮށް ހާމަކުރިކަން އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ސައުދީ ވެރިކަމަށް ފާޑުކިޔުން އެ ޤައުމުން ބަލަނީ މުޖުތަމައު ފަސާދަ ކުރުމުގެ ގޮތުގައެވެ. ސައުދީ ވެރިކަމުން ކުރާ ކަންކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ވެސް އަދަބުދެމުން ގެންދަނީ ފަސާދަކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންނެވެ.


ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް