4 މަސްވުމަށްފަހު ކުއްޖާ ބަނޑަށް މަރުވި ނަމަވެސް ނަންކިޔައި ކަށުނަމާދުކުރަން އަދި ޢަޤީޤާ ކަތިލަން ޖެހޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

"ބަކަރި ކަތި ނުލެވެނީސް ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެނަމަ ޢަޤީޤާ ކަތިލަން ޖެހޭނެތޯ؟"

މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވީ:

"މާބަނޑު މީހާގެ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު ފުރާނަ އެޅުއްވުމަށްފަހު (ބަނޑަށް 4 މަސްވުމަށްފަހު) ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެކަމަށް ވަނީނަމަ ކުއްޖާއަށް ނަން ކިޔައި ކަށު ނަމާދުކޮށް އަދި ޢަޤީޤާ ކަތިލަން ޖެހޭނެއެވެ.

"ކުދިންނަށް ނަން ކިޔުމަށް ޕާރުސަލް ބެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ އައިސް ކުކުޅާ ބޮނޑިބަތް އަޅާފަ؟"
މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޑރ. އިޔާޟް ވިދާޅުވެފައިވަނީ:

"ދިވެހިންގެ ޘަޤާފީ ކަމެއް. ދީނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ނަމަވެސް މަނާ ކަމެއްވެސް ނޫން." ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް