ލަވަޖެހުން މަނާކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާނަމަ މަނާކުރަންޖެހޭނެ

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

"ގޭގަ އުޅޭއިރު މީހުން ޓީވީ ބަލާއިރު ލަވަ އަޑު އިވޭ. އެކަމަކު ސަމާލުކަމެއް ނުދެން. ޤަޞްދުގަ އަޑު ނޭހި ނަމަވެސް އަޒާބު ލިބޭނެތަ؟"

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވީ:

"ގޭގައި އެތައް ބައިވަރު ބައަކު އުޅޭއިރު ޓީވީން ލަވަ އަޔަސް ވެސް މަނާކުރެވޭނެ ބާރެއް ނެތް ޙާލަތުގައި ހިތުން އެކަން މަނާކޮށްގެން ހުންނާނީ. އަދި އަޑު ނާހަން ހުއްޓާ އިވޭ އަޑެއްގެ ސަބަބުން ތިމާ ފާފަވެރިއެއް ނުވާނެ." ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް