ޤްރްއާނުން ޝިފާލިބޭނީ ހަމައެކަނި ސިހުރު ހާހޫރަ އާއި ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ކަންކަމަކަށް ނޫން: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

"ޤްރްއާނަކީ ބަލިތަކަށްވާ ޝިފާއެކެވެ. ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ޤްރްއާން ކިޔަވައިގެން ބަލިތަކަށް ޝިފާ ހޯދިދާނެއެވެ. ޤްރްއާނުން ޝިފާލިބޭނީ ހަމައެކަނި ސިހުރުު ހާހޫރަ އާއި ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ކަންކަމަކަށް ނޫނެވެ."

މިއީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެކެވެ.

ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރުގެ ބަސްފުޅުން އެނގިގެން މިދަނީ ކީރިތި ޤްރްއާނުން ޝިފާލިބޭނީ ހަމައެކަނި ސިހުރު ހާހޫރަ އާއި ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ކަންކަމަށް ނޫން ކަމެވެ. ކީރިތި ޤްރްއާނަކީ ބަލިތަކަށްވާ ޝިފާއެއް ކަމާއި ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ކީރިތި ޤްރްއާން ކިޔަވައިގެން ބަލިތަކަށް ޝިފާ ހޯދިދާނެކަމެވެ.

ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ) ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ވެސް މިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އެބައޮތެވެ. އަލްޙަމްދު އަކީ ބަލިތަކަށް ޝިފާ ލިބިދޭ ސޫރަތެއްކަންވެސް އެނގެން އެބައޮތެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް