ރަޙްމެއް ނެތުމާ ބޮޑާ ކިބުރުވެރި ކަމަކީ އިންސާނެއްގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ހުރެގެން ނުވާނެ ދެ ސިފަ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 59 ސިކުންތު

"ރަޙްމެއް ނެތް، ބޮޑާ ކިބުރުވެރި މީހުންނަކީ، މީހުން ވަރަށް ފޫހިވާނެ ބައެކެވެ. އިންސާނެއްގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް މިސިފަތައް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ހަމަޤައިމުވެސް އަޅުގަނޑު، އަދި އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ތިއަބޭފުޅުންވެސް ބޮޑާ ކިބިރުވެރި މީހުން ދެކެ ވަރަށް ފޫހިވާނެއެވެ! މިއީ އިންސާނީ ފިޠުރަތެވެ."

މިއީ އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެކެވެ.


ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް