މުޞަރު ޙަސަން ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުންޢަޞުރު ނަމާދަށްފަހު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

ބޮޑުގެ /ގއ. ފިޔޯރީ , މުޞަރު ޙަސަން (71 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ޢަޞުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އައިޝަތު އަލީ