ގަދަކަމުން މީހުންގެ ލޯބި ހޯދައި ނުގަނެވޭނެކަން އެބަ އެނގެންޖެހޭ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

"ވަކި މީހަކަށް ވޯޓު ދޭކަށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރެވޭނެ. ގަދަކަމުން މީހުންގެ ލޯތްބެއް ހޯދައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. މިކަންކަން އެބަޖެހޭ އެނގެން.!" މިއީ އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެކެވެ.

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމަނިކުފާނު ނޫން މީހަކަށް ވޯޓު ލައިގެން ނުވާނެކަން ދޭހަވާ އިބާރާތަކުން ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވަނިކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.


ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މޫސާ ވަހީދު