ބުދުތައް ނަގަން އަދިވެސް ކުރަނީ ޤާނޫނީ މަސައްކަތް - ނެގޭނެ ދުވަހެއް މިއަދުވެސް ފުލުހުން ނުބުނޭ!

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

އިންސާނުންގެ ސިފަ ހާމަވާގޮތަށް ސިއްރުފެންފުށީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ބުދުތައް ނެގުމުގެ މައްސަލަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ ބުދުތައް ނަގަން ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް މިއަދުވެސް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ޝިފާން މިއަދުވެސް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވިއިރު ބުދުތައް ނަގައި ނިމޭނެ ދުވަހެއް އަދި އެކަމުގައި އަޅަމުން ގެންދާ ފިޔަވަޅުތައް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

މިއަދުވެސް ޝިފާން ވިދާޅުވީ ބުދުތައް ބަހައްޓާފައިވަނީ އެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި އެ ރިޒޯޓުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ.

ޝިފާންގެ ވާހަކަފުޅުން (އޯޑިއޯ):

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް