ކައިފް ބިން ހުސައިން ހަމީދު ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އިޝާ ނަމާދަށްފަހު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

ހއ.ތަކަންދޫ / ވެޔޮދޮށުގެ, ކައިފް ބިން ހުސައިން ހަމީދު (3 މަސް) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އިޝާ ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު