ވަކި ޕާޓީއަކީ ސީދާ އިސްލާމް ދީން ކަމަށް ދެއްކުމަކީ ކިހައި ބޮޑު ނުބައި ކަމެއްކަން އެނގޭބާ؟: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 59 ސިކުންތު

"ބައެއް މީހުން ދަނީ މިތާ އޮތް ވަކި ޕާޓީއަކީ ސީދާ އިސްލާމް ދީން ކަމަށް ދައްކައި، ދެން ތިބި އެންމެންނަކީ ސީދާ ކުފުރަށް ވާގިވެރިވާ ބައެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރަމުން. މިގޮތަށް އެންމެންނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް މިފަދަ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރާއިރު ހިތަށް އަރާބާ މިކުރެވެނީ ކިހައި ބޮޑު ނުބައި ކަމެއްކަން؟!"


ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް