މުޝްރިކުންނާ މުނާފިޤުންނާ ކާފަރުންގެ ހުރި ތަފާތު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

"މުޝްރިކުންނަކީ ﷲ އާއިއެކު އަޅުކަންކުރުމުގައި ނުވަތަ ތަކެތި އުފެއްދުމުގައި ނުވަތަ ﷲ އަށް ލިބިވޮޑިގެންވާ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގައި ބައިވެރިއަކު ވާކަމަށް ބުނާ މީހުންނެވެ.

މުނާފިޤުންނަކީ ވާހަކައެއް ދައްކައިފިނަމަ ދޮގު ހަދާ، ވައުދެއް ވެއްޖެނަމަ އެއާ ޚިލާފްވާ، އަމާނާތެއް ހަވާލު ކުރެވިއްޖެނަމަ އެއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހުންނެވެ.

ކާފަރުންނަކީ ﷲ ގެ އާޔަތްތަކަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންނެވެ."

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް