30 މެއި 2017 , އަންގާރަ

ރޯދަ ހިފުމުން ލިބެނީ ހަމައެކަނި ރޫޙާނީ ފައިދާއެއް ނޫން- ޞިއްޙީ ފައިދާތައްވެސް ވަރަށް ގިނަ: ޝައިޚް ރަޝީދު

މާތްﷲ ފަރުޟުކުރައްވަވާފައިވާ ރޯދަ ހިފުމަކީ ރޫޙާނީ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަފައިދާތަކެއް ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށާއި ރޯދަ ހިފުމުން ޞިއްޙީގޮތުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް…