23 މެއި 2018 , ބުދަ

ދިރިއުޅޭ ގެއިން ޝާއިޠާނާ ފައްސާލައި ކާތަކެތި ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރަން ބޭނުންތަ؟

"ގެއަށް ވަންނައިރު ﷲ ތަޢާލާ ހަނދާން ނުކޮށްފިނަމަ ޝައިޠާނާ ބުނާނެތެވެ. ތިއަބައިމީހުން މިރޭ ތިބޭނެ ތަނެއް ހަމަޖެހުނީއެވެ. އެކަން ގޭގެ ވެރިމީހާ ހަމަޖައްސައިދީފިއެވެ. ކައުމުގައި މާތް ﷲ ގެ މަތިން ހަނދުމަނުކޮށްފިނަމަ ކޮއްތުވެސް ހަމަޖެހިގެން ދިއައީ…