19 ޖުލައި 2018 , ބުރާސްފަތި

ނަމާދުގަ އާފުރުމުން ސަލާމަތްވާންޖެހޭ- ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް!


ނަމާދުގައި ހުންނައިރު އާފުރުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް ގިނައިން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. އަދި އާންމުކޮށް އެކަން ކުރެވޭ ބައަކުވެސް އުޅެއެވެ.

އާފުރެވޭ ބައެއް ސަބަބުތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެންމެ ޢާންމު އެއް ސަބަބަކީ ހަށިގަނޑަށް ލިބިފައި ހުންނަ…