22 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 , ހޮނިހިރު

އީމާންކަންމަތީ ސާބިތުވެ ހުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ވަރުގަދަ އީމާންތެރިކަމެއްގައި ދެމިހުރުމަށްޓަކައި ކުރަންވީ ކަންތައްތައް ބައިވަރެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި:

.1 ގިނަގިނައިން ކީރިތި ޤްރްއާން ކިޔަވައި އެއިގެ މާނައާއިމެދު ފުންކޮށް ވިސްނުން. ޤްރްއާނުގައި އައިސްފައިވާ ސުވަރުގެއާއި…