20 އޮގަސްޓް 2017 , އާދީއްތަ

އިޤްޠިޞާދީ ކުރިއެރުން ހޯދުމުގަ ދެ ޤައުމުގެ ވިސްނުން އެއްގޮތް- ރާއްޖެ އާ ޗައިނާގެ ގުޅުން ދާނީ ކުރިއަށް: ސަފީރު

ޤައުމަށް އިޤްޠިޞާދީ ކުރިއެރުން ހޯދުމުގައި ރާއްޖެއާއި ޗައިނާގެ ވިސްނުން ހުރީ އެއް މިސްރާބަކަށް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ ގުޅުންތައް ދާނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބަދަހިވެ ކުރިއަރަމުން ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު…