24 ޖޫން 2017 , ހޮނިހިރު

ޢީދު ދުވަހުގެ އަދަބުތައް

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި އަލްވާދާއު ކީއެވެ. މި މަތިވެރި މައްސަރުގެ އަޅުކަމަށް ފަހު ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ހާމުސްލިމުން މި ކުރިމަތިލަނީ ފިތުރު ޢީދު ދުވަސްތަކާއެވެ.

މިއީ ރަމަޟާން މަހުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރުމާއި…