25 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 , ހޯމަ

ކޮންމެ ކުއްޖަކީ އިޤްތިޞާދީ ރައުސުލްމާލެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެންޖެހޭ: ރައީސް

މިއަދު ކޮންމެ ދިވެހި ކުއްޖަކީ އިޤްތިޞާދީ އެސެޓެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް ތަނަވަސްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.