23 ޖުލައި 2017 , އާދީއްތަ

ދިވެއްސަކު ސީރިޔާއިން ފެނިއްޖެނަމަ ޤައުމު ހައްދުފަހަނައެޅީ- ޔޫރަޕުގެ ކުދިން ފެނުނީމަ ވަނީ ބަސްނާހާ ކުއްޖަކަށް!

ދިވެއްސަކު ސީރިޔާއިން ފެނިއްޖެ ނަމަ ޔޫރަޕާއި ބައިވެރިން ބުނަނީ ރާއްޖެ މިވަނީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައި ކަމަށެވެ. ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ހައްޔެއް ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ބަދުނާމުތައް ރާއްޖޭގައި…