23 އޮގަސްޓް 2017 , ބުދަ

ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ 11:00 އަށް ތާވަލުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހެއް މާދަމާ ހެނދުނު 11:00 އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

މާދަމާގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އޮންނާނީ ދެފަރާތުން ހުށަހަޅަން…