ވިޔަފާރި

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ އަގު ހެޔޮކުރަނީ

02 yrs 4 months ago

އެސްޓީއޯގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވް ގޭހުން ވިއްކާ ގޭހުގެ އަގު އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރަށް ހެޔޮކުރާނެކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައި ޙިއްޞާ އަކަށް 32 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި

02 yrs 4 months ago

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައި ހިއްޞާއަކަށް 32 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމަށް ފާސްކުރީ ބައިވެރިވި ޙިއްޞާދާރުންގެތެރެއިން 89 އިންސައްތަ ޙިއްޞާދާރުންގެ…

އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިއްޞާދާރުންނަށް ދައުވަތުދީފި

02 yrs 4 months ago

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ޖޫން 04 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 09:00 ގައި ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯގަންވިލާ ހޯލްގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުންފުނީގެ…

ދިރާގުގެ 4ޖީ ހިދުމަތް އިތުރު 3 ސަރަހައްދަކަށް ތައާރަފްކޮށްފި

02 yrs 4 months ago

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން، ދިރާގުގެ 4ޖީ-އެލް.ޓީ.އީގެ ޚިދުމަތް އިތުރު 3 ރަށަކަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އޭސިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ ކޯލް ސެންޓަރުތަކުން އެންމެހިދުމަތް ރަނގަޅު 3 ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ދިރާގު

02 yrs 3 months ago

އޭސިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ކޯލް ސެންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން ހިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ، ޒަމާނީ އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ'ގަދަ…

ވިދިވިދިގެން ތިންވަނަ އަހަރު ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑް އަދަދެއް

02 yrs 3 months ago

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވިދިވިދިގެން ތިންވަނަ އަހަރު ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައިރެކޯޑް އަދަދެއްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. މިރޭ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ގައި ބޭއްވި…

ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 3.60 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބަޒާރަށް ނެރެފި

02 yrs 3 months ago


ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން 3.06 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބަޒާރަށް ނެރެފިއެވެ.


ސެންޓްރަލް ބޭންކުން…

ވިދިވިދިގެން ތިންވަނަ އަހަރު ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑް އަދަދެއް

02 yrs 3 months ago

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވިދިވިދިގެން ތިންވަނަ އަހަރު ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައިރެކޯޑް އަދަދެއްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. މިރޭ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ގައި ބޭއްވި…

7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެސްޓީއޯ ހެންވޭރު ފާމަސީ، 125،000 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުމާއެކު ހުޅުވައިފި

02 yrs 3 months ago

7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން އެސްޓީއޯ އިން ތަރައްޤީކުރި އެސްޓީއޯ ހެންވޭރު ފާމަސީ، 125،000 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުމާއިއެކު ހުޅުވައިފިއެވެ.

އެކަމަށްޓަަކައި…

އެސްޓީއޯ ހެންވޭރު ފާމަސީ އިތުރު ޚިދުމަތްތަކާއެކު

02 yrs 3 months ago

ރޭ ހުޅުވި އެސްޓީއޯ ހެންވޭރު ފާމަސީ އިން ބޭހުގެ އިތުރުން ހޮސްޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ފަރުނީޗަރުވެސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އަދި މިފަދަ މައިނަރ…

އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ތެލުގެ ބާވަތްތައް ސަޕްލައި ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން އެސްޓީއޯއެކު އާކޮށްފި

02 yrs 3 months ago

އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ތެލުގެ ބާވަތްތައް ސަޕްލައި ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން އެމްއޭސީއެލް އިން އެސްޓީއޯއާއިއެކު އައުކޮށްފިއެވެ.

ޖެޓް ފިޔުލްގެ އަގު ހުންނާނީ ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގަ ހިފަހައްޓާފަ: ޢާދިލް މޫސާ

02 yrs 3 months ago

އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ވިއްކާ ޖެޓްފިޔުލްގެ އަގު ހުންނާނީ ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ހިފަހައްޓާފައި ކަމަށް އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ ޢާދިލް މޫސާ…

މަސް ގަންނަ އަގު އުފުލީ މަސްވެރިންނަށް ހިތްވަރުދޭން: އަދްލީ

02 yrs 3 months ago

މިފްކޯ އަށް މަސްވެރިން އަތުން މަސް ގަންނަ އަގު މިއަދު އުފުލީ މަސްވެރިންނަށް އިތުރު ފައިދާއެއް ހޯއްދަވައިދެއްވައިގެން މަސްވެރިން މަހަށް ފުރުމަށް އިތުރަށް ހިތްވެރު…

ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށް ދަޅުކާނާގެ ދެ ބްރޭންޑެއްގެ އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަންފަށައިފި

02 yrs 3 months ago

ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށް ތައިލެންޑުގެ ނަން މަޝްހޫރު ބުރޭންޑެއްކަމަށްވާ ޓްވިން އެލިފެންޓްސް އަދި ސައުތުއެފްރިކާގެ ރަހަމީރު ބްރޭންޑެއްކަމަށްވާ ރޯޑްސް ކޮލެޓީގެ…

ދިރާގު 4ޖީ ހިދުމަތް މިފަހަރު ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ލ.ގަން ތުނޑި އަދި މަތިމަރަދޫ އަށް

02 yrs 3 months ago

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން، ދިރާގުގެ 4ޖީ-އެލް.ޓީ.އީގެ ޚިދުމަތް އިތުރު 3 ސަރަހައްދަކަށް ތައާރަފްކޮށް ދ.…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›