ވިޔަފާރި

އެއަރ އޭޝިއާގެ ކެޕޭސިޓީ ބޮޑުކޮށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަނީ..

01 yr 5 months ago

އެއަރ އޭޝިއާގެ ކެޕޭސިޓީ ބޮޑުކޮށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

އެ އެއަރލައިންގެ ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓް އޯލް އެޗް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނީ ކުރިން…

ހުސްވި މާރޗު މަހު އެއްބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މީރާއަށް ބަލައިގެންފި

01 yr 5 months ago

ހުސްވި މާރޗު މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް އެއްބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

މީރާއިން…

ދިރާގުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 20ވާ ބްރާސްފަތީގައި ބާއްވަނީ..

01 yr 5 months ago

ދިރާގުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ މިމަހުގެ 20 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީގައި ބާއްވާ މިޖަލްސާގައި ދިރާގުގެ މިދިޔަ…

ޗައިނާ އާއި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަރުތުވެރިންގެ ނިސްބަތް 29 އިންސައްތަ ދަށަށް...

01 yr 5 months ago

ޗައިނާ އާއި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު 29 އިންސައްތަ ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއިބެހޭ ވުޒާރާއިން…

ދިރާގުން ހިއްޞާދާރުންނަށް ބަހާ ފައިދާ 51% އިތުރުކޮށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 37/14 ބަހަނީ

01 yr 7 months ago

ދިރާގަށް މާލީ ގޮތުން ވެސް ނިމިގެންދިއަ އަަހަރު ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން ޙިއްޞާދާރަކަށް 37/14 ލިބޭނެ ގޮތަށް ފައިދާ ބަހަން ނިންމައިފިއެވެ.…

ހުޅުމާލެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މޮޑަރން އިންޓީރިއަރ ގެ ފަރާތުން ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

08 months, 1 week ago

ހުޅުމާލެއިން ގޯތިގެދޮރާއި ފްލެޓް ލިބި، އެތަނަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް "މޮޑަރން އިންޓީރިއާރ" ގެ ފަރާތުން ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކެމްޕޭން އިފްތިތާހްކޮށްފި

01 yr 7 months ago

ދިވެހި މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާނެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކަކާއެކު ބީއެމްއެލްއިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި…

ބީއެމްއެލް އިން 200 ވަނަ ކޭޝް އެޖެންޓް ހަމަޖައްސައިފި

01 yr 7 months ago

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެއިން އަތޮޅުތެރޭގައި ދެމުންދާ ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން 200 ވަނަ ކޭޝް އެޖެންޓްހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިކަން…

ފޮޓޯ ނަގަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ޕޯޓްރެއިޓް ގެލެރީން ފަށަނީ

01 yr 8 months ago

ފޮޓޯ ނަގަން ޝައުގުވެރިވާ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފޯޓޯ ނަގަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށަން ދި ޕޯޓްރެއިޓްގެލެރީން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކޯސް ނުވަތަ…

އުރީދޫއިން "އަންލިމިޓެޑް ތަޖުރިބާ" އެކުލެވޭ އާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

01 yr 9 months ago

ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތައް އެކުލެވޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތައް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޖިޓަލް…

ދަރިން ގިނަވުމުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް އިން ފަށައިފި

01 yr 9 months ago

މައިންނަށް 3،000 ރުފިޔާ އާއި 4،000 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް އިން ފަށައިފިއެވެ.

ލިޓަސް އިން ބުނީ މިޕްރަމޯޝަނުގެ ތެރެއިން…

އެސްޓީއޯ އިން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޚާއްޞަ 3 ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފި

01 yr 12 months ago

ދަރުބާރުގޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ގެސްޓް ހައުސް ކޮންފަރެންސުގެ ތެރެއިން، ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތަފާތު 3 ޕެކޭޖެއް އެސްޓީއޯ އިން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ‏ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ‏އާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބާއްވަވައިފި

01 yr 12 months ago

 


 


"ގެސްޓްހައުސް އިންޓަރނެޓްް"ގެ ނަމުގައި ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޚާއްޞަ ޕެކޭޖްތަކެއް ދިރާގުން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.


 


މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި…

ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރުގެ ޓެނިސް މުބާރާތްތައް އެސްޓީއޯ އިން ސްޕޮންސަރކޮށްފި

02 yrs 2 months ago

2017،2016 އަދި 2018ވަނަ އަހަރު"އެސްޓީއޯ ނިޕޯން ޕެއިންޓް ނޭޝަނަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް"ގެ ނަމުގައި އަހަރީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް އެސްޓީއޯ އިން ސްޕޮންސަރކޮށް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން…

ދިރާގު ރޯދަ ބޮޑު ހަދިޔާގެ 4 ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާއާއި އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

02 yrs 2 months ago

ދިރާގު ރޯދަހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަން 1437 ގެބޮޑުހަދިޔާގެ 4 ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާ އާއި އިނާމް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގާއި ރީފްސައިޑް ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މިޕްރޮމޯޝަންގައި،…

 1 2 3 >  Last ›