ވިޔަފާރި

އުރީދޫއިން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ތައާރަފްކޮށްފި

02 yrs, 1 month ago

އުރީދޫ އިން ވަރަށް ހާއްސަ އޮފާތަކާއި އެކު ސެންސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ސްމާޓްފޯން ކަމަށްވާ ގެލެކްސީ ނޯޓް7 ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން އުރީދޫއިން…

"ހެރީޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ކާރސްޑް ޗައިލްޑް" އެންމެ 499ރ އަށް އަވަސްކާޓުގައި ވިއްކަން ފަށައިފި

02 yrs, 1 month ago

ހެރީޕޮޓަރ ސިލްސިލާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޮތް "ހެރީޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ކާރސްޑް ޗައިލްޑް" އެންމެ 499ރ އަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް އަވަސްކާޓުގައި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

އިރާއީ…

ދިރާގުގެ ބައި މިލިއަން ވަނަ ކަސްޓަމަރު ލައިޝާއަށް ބޮޑު ހަދިޔާއެއް ދީފި

02 yrs, 1 month ago

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުގެ ބައި މިލިއަން ވަނަ ކަސްޓަމަރަކަށް ފާޠިމަތު ލައިޝާ ޝާހިރު (ހ.ފުރަހަނި) ހޮވުމުން ލައިޝާއަށް އަގުބޮޑު ހަދިޔާއެއް…

ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސްގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

02 yrs 2 months ago

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސްގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖަައްސައިފިއެވެ.

ގެސްޓް ހައުސް ކޮންފަރެންސަކީ…

ޔޫރޯގެ ލައިވް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް އުރީދޫ އިން އޯޕަން ޓީވީ އާއި ގުޅިއްޖެ

02 yrs 3 months ago

ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް މޮބައިލް ޕްލެޓްފޯމް އެއްގައި ލައިވްކޮށް ޔޫރޯބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް

އުރީދޫ އާއި އޯޕަންޓީވީއާއި…

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓް އިން ޔޫރޯއަށް ހާއްސަކޮށް ހިޓާޗީ ޓީވީ މާކެޓަށް ނެރެފި

02 yrs 3 months ago

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓް އިން ކުރިއަށްދާ ޕްރޮމޯޝަން ޔޫރޯފޯރިއާގައި އަގުހެޔޮކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޓީވީ ފޯރޮކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެސްޓީއޯއިން ހިޓާޗީ ބްރޭންޑްގެ…

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ ރަމަޟާން މަހު ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އުފުލުނަ ނުދިނުން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

02 yrs 3 months ago

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލުނަ ނުދިނުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އަލިމަސް ކާނިވަލާއި އިންވެގެން…

ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 3.60 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބަޒާރަށް ނެރެފި

02 yrs 3 months ago


ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން 3.06 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބަޒާރަށް ނެރެފިއެވެ.


ސެންޓްރަލް ބޭންކުން…

އެމްޓީޑީސީއަށް 93.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

02 yrs 4 months ago

ފައިބޭ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)އަށް 93.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާވެފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެކުންފުނީގެ…

އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުން މިއަދު އިންޑިއާއަށް ކޯލްކުރުމަށް ޚާއްޞަ އަގެއް ހަމަޖައްސައިފި

02 yrs 5 months ago

އިންޑިއާގެ ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގެ ކޮއްލަމްގައި މިއަދު ހިނގައި ދިއަ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން، އެސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅުއްވާ އާއިލާ އާއިގާތްތިމާގެ ބޭފުޅުންނަށް…

އެސްޓީއޯ އާ އާސަންދަ އަދި އެންސްޕާ ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރަނީ

02 yrs 5 months ago

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އާއި އާސަންދަ އަދި އެންސްޕާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ފަހުދުނާމާގަ…

އެމްޓީސީސީ އިން ކޯސްޓްގާޑަށް 5 ޑައިވިންގ ގިއަރ ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

02 yrs 5 months ago

އެމްޓީސީސީ އިން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް އެމްއެންޑީއެފުން ދެމުން ގެންދާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެމްޓީސީސީ އިން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް…

ވިލާ ގޭހާ މޯލްޑިވް ގޭހުން ރަމަޟާން މަހު ކައްކާ ގޭސް ވިއްކާއަކު 10 ކިލޯގެ ފުޅިއަކުން 50 ރުފިޔާ ހެޔޮކޮށްފި

04 months, 1 week ago

ރާއްޖޭގައި ކައްކާ ގޭހުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ވިލާ ގޭހާއި އެސްޓީއޯގެ މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ރަމަޟާން މަހު ކައްކާ ގޭސް ވިއްކާއަކު 10 ކިލޯގެ ފުޅިއަކުން 50 ރުފިޔާ ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.…

ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކާއި ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން ސޮއިކޮށްފި

09 months ago

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކާއި ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ…

ފާއިތުވި މަހު ރާއްޖެއިން 386 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ބޭރުކުރި – މިއީ 99 އިންސައްތަ އިތުރުވުމެއް

09 months ago

ފާއިތުވި ނޮވެމްބަރ މަހު ރާއްޖެއިން 386 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ބޭރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ 99 އިންސައްތަ އިތުރުވުމެއް މޯލްޑިސްވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›