ވިޔަފާރި

އެއަރ އޭޝިއާގެ ކެޕޭސިޓީ ބޮޑުކޮށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަނީ..

01 yr 5 months ago

އެއަރ އޭޝިއާގެ ކެޕޭސިޓީ ބޮޑުކޮށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

އެ އެއަރލައިންގެ ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓް އޯލް އެޗް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނީ ކުރިން…

ހުސްވި މާރޗު މަހު އެއްބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މީރާއަށް ބަލައިގެންފި

01 yr 5 months ago

ހުސްވި މާރޗު މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް އެއްބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

މީރާއިން…

މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 19 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

01 yr 5 months ago

މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 19 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނީ ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު އިތުރުވެ، މިދިޔަ މަހު އާމްދަނީގެ…

އަހަރަކު 10 މިލިއަނަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުން ޓެކްސްގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދެނީ..

01 yr 5 months ago

އަހަރަކު 10 މިލިއަނަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުން ޓެކްސްގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކަސްޓޯޑިއަން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ މޮރިޝަސް ކޮމަރޝަލް ބޭންކަށްދީފި

01 yr 5 months ago

ރާއްޖޭގައި ކަސްޓޯޑިއަން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ މޮރިޝަސް ކޮމަރޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އަށް ދީފިއެވެ.

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ)…

ދުބާއީގައި މިމަހު އޮންނަ އަރަބިއަން މާކެޓުގައި މަޓާޓޯ އިން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމައިފި

01 yr 5 months ago

މި މަހު އޮންނަ އަރަބިއަން މާކެޓުގައި މޯލްޑިވްސް އެސޯއިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް (މަޓާޓޯ) އިން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ދިރާގުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 20ވާ ބްރާސްފަތީގައި ބާއްވަނީ..

01 yr 5 months ago

ދިރާގުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ މިމަހުގެ 20 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީގައި ބާއްވާ މިޖަލްސާގައި ދިރާގުގެ މިދިޔަ…

ބީއެމްއެލްގެ 819 އެކައުންޓެއް ބަންދުކުރަނީ..

01 yr 5 months ago

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ 819 އެކަންޓެއް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މިއީ ވިދިވިދިގެން 5 އަހަރު…

ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ކޮލޮމްބޯގެ ރަޓަމަލާނާ އެއަރޕޯޓަށް އަންނަމަހު ފަށަނީ..

01 yr 5 months ago

ދިވެހި ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ކޮލޮމްބޯގެ ރަޓަމަލާނާ އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ މެއި މަހު ފަށާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ބަންޑާރަނައިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު މަރާމާތަށްފަހު ހުޅުވުމުން އަގުތަކަށްވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް..

01 yr 5 months ago

ބަންޑާރަނައިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ މަރާމާތަށްފަހު ހުޅުވުމުން އަގުތަކަށްވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަށް އެ އެއަރލައިންގެ ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓް އިނަރ…

ޓީއެމްއޭއަށް އިތުރު ބޯޓެއް ގެނެސް ފްލީޓް އިތުރުކޮށްފި

01 yr 5 months ago

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް (ޓީއެމްއޭ)އަށް އިތުރު ބޯޓެއް ގެނެސް ފްލީޓް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއް އަލަށް ހުޅުވާތީ އާއި ރާއްޖެއަށް…

އެސްޓީއޯ ސްޕަރމާޓް ހޯލްސޭލް ޕްރޮމޯ ފަށައިފި

01 yr 5 months ago

ގިނަ އިނާމުތަކާއެކު އެސްޓީއޯ ސްޕަރމާޓް ހޯލް ސޭލް ޕްރޮމޯ ފަށައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ ސްޕަރމާޓުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެސްޓީއޯގެ ސީނިއަރ…

ތިންހާސް ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ޝީޝާ އިން ފަށައިފި

01 yr 5 months ago

ތިންހާސް ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ޝީޝާ އިން ފަށައިފިއެވެ.

އެޕްރިލް ފެސްޓްގެ ނަމުގައި މިއަދު ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަން މި މަހުގެ 20 ވަނަ…

އޭޑީކޭ މެގަ ޕެކް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަޞީބުވެރިންނަށް އިނާމު ޙަވާލުކޮށްފި

01 yr 5 months ago

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މެގަ ޕެކް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަޞީބުވެރިން ހޮވާ، އިނާމު ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ފައިބެއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީން މި އަހަރުގެ…

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި އޮންނަ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ 25 އިންސައްތައަށް އިތުރުކޮށްފި

01 yr 5 months ago

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕވޓ. ލޓޑ. (އެމް.އައި.ބީ) ގައި އޮންނަ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޯރ ދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ދަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ (އައި.ސީ.ޑީ) ގެ ހިއްސާގެ ތެރެއިން…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›