ވިޔަފާރި

ކުންމިންފެއާގަ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

01 yr 5 months ago

ޗައިނާގެ ކުންމިންގައި މއިަހަރު ބާއްވާ ކުންމިންފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ފެއަރ އޮންނާނީ ޗައިނާގެ ކުންމިންގައި…

ޗައިނާ އާއި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަރުތުވެރިންގެ ނިސްބަތް 29 އިންސައްތަ ދަށަށް...

01 yr 5 months ago

ޗައިނާ އާއި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު 29 އިންސައްތަ ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއިބެހޭ ވުޒާރާއިން…

ލިލީ ގްރޫޕުން އިތުރު 3 ފްރެންޗައިސް ބްރޭންޑް ރާއްޖެއަށް ގެންނަނީ..

01 yr 5 months ago

ލިލީ ގްރޫޕުން އިތުރު 3 ފްރެންޗައިސް ބްރޭންޑް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ގްރޫޕުގެ ދަށުން ހިންގާ އެފް އެންޑް ބީ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި…

ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާދިނުމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

01 yr 5 months ago

ރަމަޟާންމަހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮންޒިޔުމަރ ފިނޭންސް…

ރާއްޖެ އާއި ތައިލެންޑާއި އާދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް މިހާރަށްވުރެވެސް ފުޅާކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

01 yr 5 months ago

ރާއްޖެ އާއި ތައިލެންޑާއި އާދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް މިހާރަށްވުރެވެސް ފުޅާކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފިއެވެ.

ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ…

ކެނޮން އިމޭޖް ސްކެއަރގެ ނަމުގައި ޝޯވރޫމެއް ހުޅުވައިފި

01 yr 6 months ago

ކެނޮން އިމޭޖް ސްކެއަރގެ ނަމުގައި ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީން ޝޯވރޫމެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިއީ އެ ކުންފުނިން ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ހުޅުވި ދިހަވަނަ ޝޯރޫމެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހު މީރާއަށް 1 ބިލިއަންރުފިޔާ...

01 yr 6 months ago

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އިން ފެބުރުއަރީ މަހު 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އައިޓީބީ ފެއާރ މާދަމާ ފަށަނީ...

01 yr 6 months ago

ޖަރުމަން ވިލާތުގެ ބާލިންގ ގައި ބާއްވާ އިންޓަރނޭޝަން ޓޫރިޒަމް އެކްސްޗޭންޖް ފެއާރ (އައިޓީބީ) މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީ އިން ބުނެފިއެވެ.

މިފަހަރުގެ…

ސައޫދީ އިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ...

01 yr 6 months ago

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން (ސައުދިއާ) އިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ސައުދީގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ އެރަބް ނިއުސްއަށް…

އައްޑޫ އިންވެސްޓަރސް ފޯރަމް ވަކި ތާރީޚެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

01 yr 6 months ago

އައްޑޫސިޓީގައި މިއަދު ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ "އައްޑޫ އިންވެސްޓަރސް" ފޯރަމް ވަކި ތާރީޚެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މި ފޯރަމް ފަސްކުރި ސަބަބު ސާފުވާގޮތް…

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު ރާއްޖެއަށް 2.4ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފި

01 yr 7 months ago

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން…

ދިރާގުން ހިއްޞާދާރުންނަށް ބަހާ ފައިދާ 51% އިތުރުކޮށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 37/14 ބަހަނީ

01 yr 7 months ago

ދިރާގަށް މާލީ ގޮތުން ވެސް ނިމިގެންދިއަ އަަހަރު ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން ޙިއްޞާދާރަކަށް 37/14 ލިބޭނެ ގޮތަށް ފައިދާ ބަހަން ނިންމައިފިއެވެ.…

ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަންތަނުން ބީއެމްއެލް ގިފްޓް ކާޑު މިހާރު ގަންނަން ލިބޭނެ

01 yr 7 months ago

މިއަދުން ފެށިގެން ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަންތަނުން ބީއެމްއެލް ގިފްޓް ކާޑު ގަންނަން ލިބޭނެ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން 200 ވަނަ ކޭޝް އެޖެންޓް ހަމަޖައްސައިފި

01 yr 7 months ago

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެއިން އަތޮޅުތެރޭގައި ދެމުންދާ ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން 200 ވަނަ ކޭޝް އެޖެންޓްހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިކަން…

ބީއެމްއެލް އިން "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކެމްޕޭން އިފްތިތާހްކޮށްފި

01 yr 7 months ago

ދިވެހި މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާނެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކަކާއެކު ބީއެމްއެލްއިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި…

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›