މުނިފޫހިފިލުވުން

ގޭގަ ޖާގަ ނެތިގެން ބޭރަށްލި އުޚުތް 7 ބެއިންނަށް 7 ފްލެޓްގެ ޢީދު ހަދިޔާއެއް ކޮށްފި

01 yr ago

އެއީ މީގެ 6 އަހަރު ކުރިއެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރެވެ. އަސްމާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އަށް ގޭތެރެއިން އަބަދުވެސް އިވެމުން އައި އަޑަކީ ގޭގައި ޖާގަ ނެތް ވާހަކަތަކުގެ އަޑެވެ. އަސްމާ…

ނަމާދުކުރާނެ ވަގުތު ނުދިނުމުން މަހަކު 8000 ޑޮލަރު ލިބެމުން އައި ވަޒީފާ ދޫކޮށްލި ސެކެޓްރީއަށް 36 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏެއް!

010 months, 1 week ago

ޝެރީނާ އަކީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން އެންމެ މައްޗަށް ކިޔަވައިގެން ހުރި ޒުވާން ޤާބިލު އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ވަޒީފާއަކީ ދުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްގެ ކޮމްޕެނީ…

މަހަކު މިލިއަނެއް ދިން ނަމަވެސް ޙަރާމްކަމެއް ނުކުރަން މަގުމަތިވި އަންހެނަކަށް 12 މިލިއަންޑޮލަރުގެ ތަނަވަސްކަން!

410 months 2 weeks ago

ސަޢީދާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މައްސަލަތައް ގިނަ އަދި ދިރިއުޅެން އެންމެ ދަތި އެއް ޤައުމުކަމަށްވާ ޒިމްބާބްވޭގެ ހޮޓަލެއްގެ ރިސިޕްޝަންގަ މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ޒުވާނެކެވެ.…

މަންމައަށް ސިއްރުން ގޭގޭގައި މަސައްކަތްކޮށްދީގެން މަންމަ ހައްޖަށް ފޮނުވަން ފައިސާ ދައްކައިފި

911 months 2 weeks ago

20 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާނަކު އޭނާގެ މަންމައަށް ސިއްރުން ގޭގޭގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ފައިސާ ޖަމާކޮށް އޭނާގެ މަންމަ ހައްޖަށް ފޮނުވަން ފައިސާ ދައްކައިފިއެވެ.

ކަމަނަ (12 ވަނަ ބައި)

07 months 4 weeks ago

އުސްމާނުގެ ބަދިގޭ މޭޒުމަތީގައި ބާއްވާފައި އޮތީ.. ކަނދުރާއާއި ވަކި ކޮށްލާފައި އޮތް، އުސްމާނުގެ ބޮލެވެ. ލޭތައް އެއިރުވެސް ތަޅުންގަނޑަށް ފައިބަމުން ދިޔައެވެ.

ވެމްކޯއަށް ސާބަސް

28 months 2 weeks ago

ހިކެން ބޭނުންވާ އެންމެންނަށް އާރިފް އަކީ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް

010 months ago

• ރީތިވެގެން ލާން އުޅުނު ޓީޝާރޓުތަކާއި ގަމީސްތައް ކުރިން ނުލެވުނު
• ހަ މަސް ތެރޭގައި 34 ކިލޯ ލުއި ކޮށްލި
• ކެއުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، މަންމަ ކައިރީ ބުނެގެން…

"މަންމާ، ކުށްކުރީ މަންމައާއި އަހަންނާއި ދެމީހުން..."

211 months, 1 week ago

ބޭރު ޤައުމެއްގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ގައިދީއަކު މަރަން ކަރަންޓު ގޮނޑީގައި ބޭންދުމުގެ ކުރިން، އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ އެދުމަކީ ކޮބާތޯ ސުވާލު ކުރެވުނެވެ.…

ކަމަނަ (ދިހަ ވަނަ ބައި)

08 months 2 weeks ago

"ބައްޕާ. ދައްތަ ހުރީ ޑްރެކިއުލާ އަކަށް ވެފަ. ދެ ލޯ ވެސް ރަތް ވެފަ. އަލަމާރި މަތިން ދައްތަ އައިދަން ކޮށްޕާ ވައްޓާލީ!" ވަރަށް ބިރުން ހުރެ ޔޫސުފް ގާތު އައިދަން ބުންޏެވެ.…

އަޙުމަދުގެ ޑައިރީއިން ގަނޑެއް ކިޔާލުމުން އަހަރެންގެ ހިތް ފަޅައިގެން ދިޔަފަދަ...

01 yr agoއަޙުމަދުގެ އެއްޗެހިތައް ރަމަތަކޮށް އެކޮޓަރި ސާފު ކުރަން އަހަރެން ފެށީ އެތަން ހުސްކުރުމަށެވެ. އެކަން ކުރަން ފެށީ، ހައިރާން ކުރުވާނޭފަދަ އެއްޗެއް އެތަނުން…

ހަޤީޤީ ލޯބިވެރިއަކު ހޯދަން ފަޤީރަކަށް ހެދިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްވި ސުހީނާ އަށް ބައިވެރިއަކު ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

05 months, 1 week ago

އަޖްމަލް އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަރަށް އާދައިގެ ޢާއިލާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ ޒުވާނެކެވެ. އަޖްމަލް ބޭނުންވަނީ އޭނާއަށްވުރެ ވެސް ފަޤީރު ޢާއިލާއެއްގެ ކުއްޖަކާއި ކައިވެނިކުރުމަށެވެ.…

100 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުމުން ބޭނުންނުކޮށް މާތް ﷲ ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރަން ބުނި ޑރ. އަމީރު ބިލިއަނަރަކަށް!

08 months 3 weeks ago

އެއިރު އަމީރުގެ އުމުރަކީ އެންމެ 16 އަހަރެވެ. މަންމަގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު އަމީރު ފިޔަވައި މަންމައަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ހަމައެކަކުވެސް ނެތެވެ. އަތުގައި…

މަންމައަށް ބޭސްކުރާނެ ފައިސާ ލިބޭތޯ ސަލާންޖަހައިދޭން މައްކާއަށް ދިއަ އަންހެންކުއްޖަކަށް ލެއްވި ހެޔޮ ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ!

51 yr ago

ވަސީމާ އަކީ އިތިއޯޕިއާގެ ފަޤީރު ޢާއިލާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ވަރަށް ކުޑައިރު ބައްޕަ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ދެން ހުރިހައި ކަމެއް ބަލަހައްޓަމުން އައީ…

ސަލްމާން ޚާން ޖަލުން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުމެއް ނުވި

15 months 3 weeks ago

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ މައްޗަށް 5 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވައި މިއަދު ޖަލުގައި ބަންދުކުރުުމުން ޖަލުގެ އިސްވެރިން ވެސް އެންމެ ހައިރާންވި…

އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ވައްތަރުވުމަށް 50 ސަރޖެރީ ހެދުމުންވެސް މީހުން ބުނީ ވައްތަރީ ގަބުރަކާ ކަމަށް!

09 months 4 weeks ago

އިރާނަށް އުފަން އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ސަހަރް ތަބާރް ބޭނުންވީ އޭނާއަށް އެންމެ މަޤްބޫލު ހޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ވައްތަރު ވާށެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި…

 1 2 3 >  Last ›