މުނިފޫހިފިލުވުން

ނިކަމެތި ނަމަވެސް އަޚްލާޤާ ތަޤްވާއިން ނަމޫނާ ދެއްކި ސިއްތި- މުޅި އަތޮޅަށް ނަމޫނާއެއް!

03 hours 31 mins ago

މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށަކަށް ނިޞްބަތްވާ އިސްމާޢީލް އަކީ އޭނާ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާނެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްވެސް…

"ޕަދްމާވަތީ" މިވަރުން ރިލީޒް ކުރެވޭނެބާ؟ މިހާރު ގުޖްރާތުގައި ވެސް އެޅުވުން މަނާ ކޮށްފި

03 hours 54 mins ago

ގާންދީނަގަރް- މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑް ޑައިރެކްޓަރ/ޕްރޮޑިއުސަރ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އެންމެ ފަހުން އުފެއްދިފިލްމު "ޕަދްމާވަތީ" ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިންވެސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަކާއި…

ނަމާދުކުރާނެ ވަގުތު ނުދިނުމުން މަހަކު 8000 ޑޮލަރު ލިބެމުން އައި ވަޒީފާ ދޫކޮށްލި ސެކެޓްރީއަށް 36 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏެއް!

022 hours ago

ޝެރީނާ އަކީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން އެންމެ މައްޗަށް ކިޔަވައިގެން ހުރި ޒުވާން ޤާބިލު އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ވަޒީފާއަކީ ދުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްގެ ކޮމްޕެނީ…

ފައްތާހު ފިލްމީ ދާއިރާއާ ދުރަށް.. ދިވެހި ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީއަށް ބޮޑު ސިހުމެއް..

02 days 10 hours ago


ޢަބްދުލްފައްތާހަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި ފުންނާބު އުސް ނަމެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ފައްތާހަކީ…

ލޯބިވެރިޔާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް އުޅުމުންވެސް، ވީލޯބީގައި ޖެހީ ކޮޅުފައިން

12 days 21 hours ago

"އަހަންނަށް އެއިރު ވާނީ 24 އަހަރެވެ. ރަށުގައި އުޅުނުއިރު އަހަރެންވެސް ލޯބީގެ ގޮތުން އަންހެން ކުއްޖަކާއި ގުޅުނީމެވެ. ހަމަ ރަށު ކުއްޖަކާއެވެ.

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން…

ނޭފަތާއި ބޯކަނޑާލާނެ ކަމަށް ބުނުމުން ޖަވާބުގައި ދިޕިކާ ބުނީ "ބިރެއް ނުގަނޭ"

14 days 4 hours ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ދިޕިކާ ޕަޑުކޯން އެންމެ ފަހުން މަސައްކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ޕަދްމާވަތީ" އާއި މެދު ރާޖަސްތާނުގެ ބައެއް މީހުންވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް…

ކަމަނަ (ހަވަނަ ބައި)

06 days 21 hours ago

ޔޫސުފް އަށް ހޭވެރިކަމެއްވީ އެރޭ އަށެއް ޖެހި ފަހުންެނެވެ. އެއިރުވެސް އޭނާ އޮތީ ސޯފާމަތީގައެވެ. ހޭލެވުނުއިރު ބަދިގޭގައި ކަމަނަ އުޅެއެވެ. މަންމައާއި އައިދަން ފެންނާކަށް…

ވިދްޔާ އަކީ ފަލަ މީހެއް ކަމަށް ބުނުމުން އޭނާ ދިން ވަރުގަދަ ޖަވާބު

01 week ago

ބޮލީވުޑް ގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ވިދްޔާ ބާލަން އަކީ، އޭނާ ކުޅޭ ގިނަ ފިލްމުތަކާއި އެއްވަރަށް، އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވެސް ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް ދައްކާފައިވާ…

މަހަކު މިލިއަނެއް ދިން ނަމަވެސް ޙަރާމްކަމެއް ނުކުރަން މަގުމަތިވި އަންހެނަކަށް 12 މިލިއަންޑޮލަރުގެ ތަނަވަސްކަން!

41 week 6 days ago

ސަޢީދާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މައްސަލަތައް ގިނަ އަދި ދިރިއުޅެން އެންމެ ދަތި އެއް ޤައުމުކަމަށްވާ ޒިމްބާބްވޭގެ ހޮޓަލެއްގެ ރިސިޕްޝަންގަ މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ޒުވާނެކެވެ.…

ސަރވޭ: އެންމެ ގިނައިން މީހުންނަށް ބޭވަފާތެރިވެވެނީ ކިހިނެއް؟ އަދި ކީއްވެ؟

01 week 6 days ago

ބޭވަފާތެރިވުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ނޭދެވޭ ބައްޔެކެވެ. ދުނިޔޭގެ %95 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން، އެކުގައި އުޅޭ…

ކަމަނަ (ފަސްވަނަ ބައި)

12 weeks ago

"މަންމާ... މިއީ... ކަމަނަ..... އަހަރެންގެ.......... އަންހެނުން" އާގަންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޔޫސުފް އޭނާގެ މަންމަ ގާތު ބުންޏެވެ.

އޭނާގެ މަންމައަށް ލިބުނީ ކުއްލި ހައިރާން…

އުމުރުން 44 އަހަރު ފުރުން އައިޝްވާރްޔާ ފާހަގަ ކުރަނީ އަހަރެއް ވަންދެން 1000 ކުޑަކުދިންނަށް ކާންދީގެން

02 weeks, 1 day ago

ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަރސްޓާރ އަދި ރީތީގެ ރާނީ އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ ބަޗަން އަށް 44 އަހަރު ފުރުން، މިއަހަރު ބޮޑު ޕާޓީއެއް ބާއްވައިގެން ފާހަގަ ނުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް، އެކަން ފާހަގަ…

ކަމަނަ (ހަތަރުވަނަ ބައި)

12 weeks 4 days ago

"އެހެން ނުވާނެ. އެންމެ ފަހުން އައިދަން ގޮވައިގެން އަތިރިމައްޗަށް ގޮއްސަ އައި ފަހުން ކޮންމެ ރެއަކު ދަންވަރު 2:00 ޖަހާއިރު ދަރިފުޅު ގެއިން ނިކުމެގެން ދާތަން މަންމަ ދުށިން"

އިސްލާމީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ގޭތެރޭގައި އުފާވެރި މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް

02 weeks 5 days ago

ގޭތެރޭގައި އުފާވެރި މާހައުމެއް ބިނާވެފައިވުމަކީ އާއިލީ ގުޅުންވެސް ވަރުގަދަވެ އަންނަން އޮތް ޖީލުވެސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޮޑުވުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ.

ހަމަޖެހޭ…

"ބޮސް" ރިވިއު- އިބާ އާއި ރާއި ގެ ލޯބި ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނަށް ވަދެއްޖެ

02 weeks 5 days ago

ކްރިސްޓަލް އެންޓަރޓެއިންމެންޓްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމުގައިވާ "ބޮސް" މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ޕްރިމިއަރ ކޮށްފައިވާއިރު، މިފިލްމަކީ ބެލުންތެރިންގެ އިޙުސާސުތަކާއި…

 1 2 3 >  Last ›