މުނިފޫހިފިލުވުން

މަންމައާ ބައްޕައާ ކޮއްކޮމެން ރޯދަވީއްލާނެ އެއްޗެއް ހޯދަން ލައިގެން ހުރި ގަމީސް ވިއްކާލަން އުޅުނު ކުއްޖަކަށް ފޭރާން ފިހާރައެއް!

11 yr ago

ވަސީމް ނިޞްބަތްވަނީ މޮރޮކޯ ނުވަތަ މަޣްރިބް ކަރައިގެ އަވަށަކަށެވެ. އޭނާގެ މައިން ބަފައިންނަކީ ފުދުންތެރިކަމާއިއެކު ދިރިއުޅެމުން އައި ބައެކެވެ. މުއްސަނދިންގެ ތެރޭގައި…

ދަރިފުޅުގެ އެނދަށް އަރާއޮތީ ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ސަބަބަކާއި ހެދި

01 yr 5 months ago

ޑޭނާ މޭގަރ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ މެޓް އެންމެ ފުރަތަމަ ދިމާވީ ދެމީހުންވެސް ހައީސްކޫލުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލް ކުރި ދުވަސްކޮޅުގައެވެ. މިޗިގަން ގައި ދިރިއުޅެމުން އައި މިދެމަފިރިން…

ހަޤީޤީ ލޯބިވެރިއަކު ހޯދަން ފަޤީރަކަށް ހެދިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްވި ސުހީނާ އަށް ބައިވެރިއަކު ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

06 months ago

އަޖްމަލް އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަރަށް އާދައިގެ ޢާއިލާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ ޒުވާނެކެވެ. އަޖްމަލް ބޭނުންވަނީ އޭނާއަށްވުރެ ވެސް ފަޤީރު ޢާއިލާއެއްގެ ކުއްޖަކާއި ކައިވެނިކުރުމަށެވެ.…

ފިރިމީހާގެ ދުޢާއިން މަރުވި އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއަށް ކުރި ދުޢާއިން ފިރިމީހާގެ ހަޔާތަށް ލިބުނު ކުރިއެރުން...

01 yr ago

ކިރަން އަކީ މުމްބާއީ ނިޞްބަތްވާ މަހުޖަނެކެވެ. މިލިއަނަރެކެވެ. އޭނާއަށް އެހިސާބަށް މުއްސަނދިވެވުނީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ މިންނަތް މަސައްކަތުންނެވެ. ފިރިމީހާގެ މަސައްކަތްތަކުގައި…

15 އަހަރުވަންދެން ނުހުޅުވައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ހަދިޔާ- ދެމަފިރިންގެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގެ ހައްލު!

01 yr 12 months ago

ރަމީ އާއި އާދަނުގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ވަރަށް ގިނަ ހަދިޔާތައް ލިބުނެވެ. ޕާރުސަލްތައް ބަލަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނު އެއް ހަދިޔާއަކީ ރަމީގެ ބޮޑުދައިތަ ދީފައިވާ ހަދިޔާއެކެވެ.…

ދަރިންނަށްޓަކައި ޝާޙްރުކް ޚާން ރާބުއިމާއި ސިނގިރޭޓު ބުއިން ހުއްޓާލަނީ

01 yr 7 months ago

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ތަރިއަކީ ޝާޙްރުކް ޚާން ނުވަތަ ކިންގް ޚާން އޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

އޭނާގެ ހުނަރުވެރި މޮޅު އެކްޓިންގްއާއި ހިތްހެޔޮ ސަމާސާ…

100 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުމުން ބޭނުންނުކޮށް މާތް ﷲ ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރަން ބުނި ޑރ. އަމީރު ބިލިއަނަރަކަށް!

09 months 2 weeks ago

އެއިރު އަމީރުގެ އުމުރަކީ އެންމެ 16 އަހަރެވެ. މަންމަގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު އަމީރު ފިޔަވައި މަންމައަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ހަމައެކަކުވެސް ނެތެވެ. އަތުގައި…

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ބާރްތީ ސިންހް ރާއްޖެއިން ދާން ބޭނުން ނޫން ކަމަށް ބުނެފި

01 yr 9 months ago

ބޮލީވުޑްގެ ކޮމެޑި ޝޯވތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ކޮމީޑިއަން ބާރްތީ ސިންހް ރާއްޖެއައީ ޢާއިލާ އައިއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ ބުނަނީ ރާއްޖެއިން…

މަންމައަށް ސިއްރުން ގޭގޭގައި މަސައްކަތްކޮށްދީގެން މަންމަ ހައްޖަށް ފޮނުވަން ފައިސާ ދައްކައިފި

91 yr ago

20 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާނަކު އޭނާގެ މަންމައަށް ސިއްރުން ގޭގޭގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ފައިސާ ޖަމާކޮށް އޭނާގެ މަންމަ ހައްޖަށް ފޮނުވަން ފައިސާ ދައްކައިފިއެވެ.

މަންމައަށްޓަކާ 27 އަހަރު ވީ ޤްރްބާނީގެ އަގު އަންހެނަކަށް މިދުނިޔޭގަ ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

09 months, 1 week ago

ޝާނީގެ މަންމަ ޕެރަލައިޒްވީ ޝާނީގެ އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގައެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން މަންމަގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއައީ ޝާނީއެވެ. ބައްޕައަށް ލިބޭ…

ދެމައިން އެއްލާލާފަ ދިއަ ބައްޕައާ 24 އަހަރު ފަހުން ބައްދަލުވެ މަންމައަށްޓަކާ ބައްޕައަށް ލޯބިކުރި ދަރިއެއްގެ ވާހަކަ.

09 months 2 weeks ago

ޒަލްޕެ ޢަލީ އަކީ ލެބަނަނަށް އުފަން ދަރިއެކެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ދުރުހަނދާނަކަށް ހުންނަނީ އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ 8 ވަރަކަށް އަހަރުގައި ހިނގައިދިއަ ކަމެކެވެ. މަންމަ އާއި…

ކައިވެނި ސަލާމަތްކުރި ވިސްނުންތޫނު، ދީންވެރި ފިރިއެއްގެ ވާހަކަ

07 months ago

ނުހަނު ރީތިކަމެއް ލިބިފައިވި އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކައިވެންޏެއް ކުރާށެވެ.

އޭނާގެ ރީތިކަން ފެނިފައި ވަރަށް ގިނަ ފިރިހެނުން އޭނާއާއި…

އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ވައްތަރުވުމަށް 50 ސަރޖެރީ ހެދުމުންވެސް މީހުން ބުނީ ވައްތަރީ ގަބުރަކާ ކަމަށް!

010 months 3 weeks ago

އިރާނަށް އުފަން އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ސަހަރް ތަބާރް ބޭނުންވީ އޭނާއަށް އެންމެ މަޤްބޫލު ހޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ވައްތަރު ވާށެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ޓޫނާ ބްރެޑް ޓޯސްޓް

01 yr 4 months ago

ބޭނުންވާ ތަކެތި:
ޕާން
7 ބިސް
3 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
2 ޓޮމާޓޯ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
1 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
2 މަސް ދަޅު
2 ސައިސަމުސާ…

އަނިލްކަޕޫރުގެ އަންހެނުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަދިގެއަށްވަދެ ނުކައްކާކަން އިނގޭތަ؟

01 yr 3 months ago

އަނިލް ކަޕޫރޭ ބުނުމުން އެއީ ކާކުކަން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް އިނގޭނެއެވެ. އޭނާ ވަނީ ގިނަބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައެވެ. އެކްޓު ކުރުމުންނާއި ނެށުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް…

 < 1 2 3 4 >  Last ›