އިޢުލާން

ޓީޓައިމްސް އިންވެސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

1 yr 6 months ago

ޓީޓައިމްސް އިންވެސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (2016/ 0199-C) ގެ ހިއްސާދާރުން އެކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އަޅުގަނޑާ, ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި ކުންފުންޏާމެދު އެއްވެސް…

ޓޫ ޕްރިންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

1 yr 7 months ago

އިޢްލާން

ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ

ޓޫ ޕްރިންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2015/ 0749-C) ކުންފުނި އުވާލުމަށް 12 ޖެނުއަރީ 2017 ވަނަދުވަހު…

ގްލައިވީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

1 yr 7 months ago

އިޢްލާން

ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ

ގްލައިވީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2014/ 0108-C) ކުންފުނި އުވާލުމަށް 18 ޑިސެމްބަު 2016 ވަނަދުވަހު…

ބީޗް އެންޑް ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

1 yr 7 months ago

އިޢްލާން

ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ
ބީޗް އެންޑް ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2015/ 0749-C) ކުންފުނި އުވާލުމަށް 12 ޖެނުއަރީ 2017 ވަނަދުވަހު ބޭއްވި ޑިރެކްޓަރުންގެ…

ޒީރޯ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ޕވޓ ލޓޑ (އިޢްލާން)

1 yr 7 months ago

ކުންފުނި އުވާލުމާ ބެހޭ

ޒީރޯ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ޕވޓ ލޓޑ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2015/ 0479 ‍‍ސީ) ކުންފުނި އުވާލުމަށް 2016 ޑިސެމްބަރ 01 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޑިރެކްޓަރުން ގެ…

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ (އިއުލާން)

1 yr 8 months ago

އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL)138-AS2/138/2017/2)

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން އަންނަނިވި ބިންތައް ގަތުމަށް…

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އިއުލާން)

1 yr 8 months ago

އިޢުލާން ނަންބަރު: 170-SA/I/2017/01

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ ސެމިސްޓަރގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ދަ ގްލޯބަލް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް…

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ (އިޢުލާން)

1 yr 9 months ago

ނަންބަރު: (IUL)13-K1/13/2016/227 ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މާލޭ އިންޑަސްޓްރްރިއަލް ވިލެޖުގައި ލޮޖިސްޓިކްސް ބިލްޑިންގ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ…

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު (އިޢުލާން)

1 yr 9 months ago

އިޢުލާން

މަރުކަޒުގައި ކުލަ ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގައި ކުލަ ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ،…

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (އިޢުލާން )

1 yr 9 months ago

އިޢުލާން: 171-H3(PU)/IUL/2016/184

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ހއ.ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އެކިއެކި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުުންގެ…

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ (އިޢުލާން)

1 yr 9 months ago

އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL)439-CO/439/2016/85)

ދަޑިމަގު ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ (މަނާމް ކާޕެންޓްރީ ހިންގާ ތަނުގެ) އެގްރީމަންޓުގެ މުއްދަތު 1 ޖަނަވަރީ 2017…

ފެމިލީ ކޯޓް (އިޢުލާން)

1 yr 9 months ago

ނަންބަރު: 146-A1/2016/253

2017 ވަނަ އަހަރު އާންމުކޮށް ކައިވެނިކޮށްނުދެވޭ ދުވަސްތައް:

1) ހުރިހާ ހޮނިހިރު ދުވަސްތައް

2) 25 މޭ 2017 އިން 27 މޭ 2017 އަށް (ރަމަޟާންމަހުގެ…

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އިޢުލާން)

1 yr 9 months ago

ނަންބަރު:170-AA/I/2016/148

ބުރޫނާއީގެ ސުލްތާންޝަރީފްއިސްލާމިކްޔުނިވަރސިޓީން،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށްލިބިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައްތިރީގައި…

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އިޢުލާން)

1 yr 9 months ago

ނަންބަރު:170-AA/I/2016/149

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައްތިރީގައި މިވަނީއެވެ.މިއީ…

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އިއުލާން)

1 yr 9 months ago

ނަންބަރު:170-AA/I/2016/146

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިސްލާމިކް ތޯޓް (އައި.އައި.އައި.ޓީ) ސްކޮލަރޝިޕްތަކާ ބެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›