އިޢުލާން

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އިޢުލާން)

1 yr 9 months ago

ނަންބަރު:170-AA/I/2016/149

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައްތިރީގައި މިވަނީއެވެ.މިއީ…

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އިއުލާން)

1 yr 9 months ago

ނަންބަރު:170-AA/I/2016/146

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިސްލާމިކް ތޯޓް (އައި.އައި.އައި.ޓީ) ސްކޮލަރޝިޕްތަކާ ބެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް…

1 yr 10 months ago

1 yr 10 months ago

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އިޢުލާން)

1 yr 10 months ago

ނަންބަރު: IUL)434-HR/434/2016/42)

މަޤާމް :Medical Officer
ބޭނުންވާ އަދަދު :1
އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

މި އެޖެންސީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ…

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ (އިޢުލާން)

1 yr 10 months ago

އިޢުލާން

14 ޖަނަވަރީ 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް/…

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

1 yr 11 months ago

ނަންބަރ: IUL)23-MMDC/23/2016/102)


ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ޑެންޓިސްޓުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޕްރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މިހާރު ދޫކުރަނީ 3 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.…

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފިހާރައެއް

1 yr 11 months ago

ހ.ގުލޭނޫރަންމަގުގައި (މަޖިލިސްކުރާގޭ އިރުމަތީ ދޮރާށި ކުރިމަތީ މަގު) ގައި ހުރި 367 އަކަފޫޓުގެ ފިހާރައެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަމެވެ. 


އިތުރު މައުލޫމާތު: 4433 981