އިޢުލާން

މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ (އިޢުލާން)

2 yrs ago

ނަންބަރު: IUL)13-K1/13/2016/185)

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓިގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން، ލ. ކައްދޫގައި ތިއްބަވާ…

މަސައްކަތް ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ (އިއުލާން)

2 yrs ago

ނަންބަރު: IUL)RS/1/2016/1074)

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް، މި ސްކޫލުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ…

ސުޕްރީމް ކޯޓް (އިޢުލާން)

2 yrs ago

އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL)197-A3/1/2016/56)

މި ކޯޓަށް، ކޯޓުފަޓުލޫނު ފައްސަވައިދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު IUL)197-A3/1/2016/51(28 އޮގަސްޓު 2016) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން…

މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (އިއުލާން)

2 yrs ago

އިޢުލާން ނަންބަރު: 171-H3(PU)/IUL/2016/153

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ޅ.ކުރެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އެކިއެކި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި…

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އިޢުލާން)

2 yrs ago

އިޢުލާން: ނަންބަރު: IUL)101-EP/1/2016/164)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބާވަތްތަކުގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ވިޔަފާރިވެރިން ޝައުޤުވެރިކަން…

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

2 yrs ago

ނަންބަރު: MWSC-A/7/ADV/2016/095

މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މާލެ ވެސްޓް ކޯސްޓް ބީޗް ޕެވިލިއަން ތަރައްޤީކޮށް ހިންގައި ބަލަހައްޓައި ދޭނެ…

މަސައްކަތް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ (އިޢުލާން)

2 yrs ago

އިޢުލާން ނަންބަރު: 60-ADM/2016/219

އެސް.ޓީ.އޯ ހުޅުމާލެ ފިހާރައިގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެންދާ މުދާ ހުޅުމާލެ އެމް.ޕީ.އެލް ޕޯޓުން ކްލިއަރކުރުމާއި ފިހާރައިން ދައްކާ ތަނެއްގައި…

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

2 yrs ago

ނަންބަރު: MWSC-A/7/ADV/2016/093

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2 ގެ ޒޯން 1 (ޕީ.އެސް 5 އަދި ޕީ.އެސް…

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

2 yrs ago

ނަންބަރު: MWSC-A/7/ADV/2016/092

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު


މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2 ގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ގާއިމުކުރަން…

އޭ. އައި. އެކްސް އެސޯސިއޭޓްސް (އެންގުމެއް)

2 yrs ago


ލުކްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަޑުމެންނާއި ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް…

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ (އިޢުލާން)

2 yrs ago

މަޤާމު: ޕައިލެޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު: 3 (ތިނެއް)

ސެކްޝަން/ ޑިޕާޓްމަންޓް: އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އެއަރވިންގ

ރޭންކް: ޕްރައިވެޓް (މި މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް…

މަސައްކަތް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް (އިޢުލާން)

2 yrs ago

އިޢުލާން: IUL)222-AH/INDIV/2016/47)

ހއ.އުތީމުގައި ހުންނަ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒު އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން (އިޢުލާން)

2 yrs, 1 month ago

އިޢުލާން: IUL)94-V/1/2016/22)

ފޮޓޯގްރަފީއާއި ވީޑިއޯގްރަފީ އަދި ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ވީޒާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން…

ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ (އިޢުލާން)

2 yrs, 1 month ago

ނަންބަރު: IUL)RS/1/2016/1069)

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް، މި ސްކޫލްގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމީއްޔާތަށް…

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ (އިޢުލާން)

2 yrs, 1 month ago

އިޢުލާން: ނަންބަރު: IUL)13-J1/13/2016/169)

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިހާރަތައް: ބޯޅަ ދަނޑު 9 ނަންބަރު ފިހާރަ

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތު:…

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›